Reklamační řád

I. Reklamace

1. Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

2. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá.

3. V případě zasílání reklamovaného zboží prodejci se za den přijetí reklamace považuje den obdržení zboží a za den vyřízení reklamace se považujeden předání vyřízené reklamace přepravní službě.

4. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

5. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním (opotřebením), nesprávným použitím, špatným ošetřováním nebo skladováním.

6. Reklamaci je povinen kupující uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena.

7. Veškeré zboží je ze strany prodávajícího pojištěno proti škodám nastalým v průběhu přepravy. V případě, že kupující zjistí poškození zboží bezprostředně při předání v místě dodání, je o tom povinen vyhotovit „záznam o poškození“ za přítomnosti dopravce. Na základě takto vyhotoveného (dopravcem i zákazníkem podepsaného) záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.

8. Podepsání přepravního listu kupujícím je bráno jako souhlas s převzetím zboží a zároveň i potvrzením, že zboží bylo předáno nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy již nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

9. V případě, že kupující zjistí rozpor mezi zbožím a kupní smlouvou, má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

10. Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

11. Posouzení charakteru vady přísluší Prodávajícímu.

12. Kupující je povinen reklamované zboží dodat prodejci čisté.

PŘI UPLATNĚNÍ ZÁRUKY MÁ KUPUJÍCÍ, KTERÝ JE SPOTŘEBITELEM:

– jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

– jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady. O vady opakovaně se vyskytující se jedná tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne.

– jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

– jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

POSTUP REKLAMACE:

Prosíme vás, abyste v zájmu urychlení reklamace vždy dodržovali následující postup:

– Informujte nás o reklamaci e-mailem

– Zboží zašlete na naši adresu jako doporučený balík (ne dobírku!)

– Uveďte důvod reklamace, včetně Vaší adresy (případně přiložte Záznam o poškození)

– Přiložte doklad o koupi zboží v našem obchodě

II. Odstoupení od smlouvy

1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující – fyzická osoba nepodnikatel - právo dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží.

2. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího se děje tak, že kupující doručí před vypršením zákonné lhůty na vlastní náklady na adresu prodávajícího zboží, které je nepoužité, nepoškozené a zároveň v původním obalu se všemi průvodními dokumenty a příslušenstvím, tzn. schopného dalšího prodeje.

3. O tomto úkonu bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího. Prodávající je při splnění všech výše uvedených podmínek povinen vrátit kupujícímu celou kupní cenu. Prodávající tak učiní předem dohodnutým způsobem s kupujícím.

4. Zboží zaslané kupujícím (z titulu odstoupení od smlouvy) formou dobírky nebude prodávajícím převzato.

5. Pokud je kupujícím fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba řídí se vzájemné vztahy příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. V tomto případě nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů.

6. Prodávající si v níže specifikovaných případech vyhrazuje právo jednostranně a bez náhrady odstoupit od návrhu kupní smlouvy: 

A. u kupujícího, který si jako formu úhrady zvolil bankovní převod a neuhradil kupní cenu v termínu do 10 dní od uskutečnění objednávky,

B. u kupujícího, který opakovaně nepřebírá objednané zásilky a svým konáním tak způsobuje prodávajícímu škodu. 

7. Odstoupení od smlouvy není možné ve vyjímečných situacích, kdy zboží bylo upraveno nebo vyrobeno dle přání zákazníka.