Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí Pavel Nerodil IČ:88743594, DIČ: CZ8909072898 (osobní prodej, zaslání zboží prostřednictvím České pošty nebo přepravní služby), místo podnikání: Letovská 557, 199 00 Praha, reg. ŽÚ Praha a touto OSVČ provozovaný internetový obchod www.saskyn.cz. Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu www.saskyn.cz. Každé zboží je jednoznačně identifikováno názvem a popisem zboží včetně dané ceny včetně DPH. Nejsem plátce DPH.

II. Objednávka - uzavření smlouvy

1. Objednávka uskutečněná prostřednictvím objednávkového systému internetového obchodu www.saskyn.cz je závazná a má povahu návrhu na uzavření smlouvy.

2. Objednání zboží (potvrzení návrhu kupní smlouvy) se provádí tak, že kupující potvrdí obsah nákupního košíku (specifikaci zboží, počet kusů, cenu zboží, specifikaci úhrady a způsob doručení na místo dodání). K uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím dochází okamžikem předání objednaného zboží kupujícímu.

3. Objednáním dle bodu 2. těchto obchodních podmínek kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s Reklamačním řádem a že s nimi bezvýhradně souhlasí ve znění zveřejněném na www.saskyn.cz, tj. ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání závazné objednávky.

4. Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé vyplnění požadovaných osobních údajů v objednávce, tj. zejména takových údajů, které jsou nezbytné pro vyhotovení daňového dokladu a předání zboží v místě dodání. Nakládání s takto získanými osobními údaji je prováděno v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.

5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce, pokud nebylo prokazatelně dohodnuto jinak. Místem dodání může být po předchozí vzájemné dohodě i provozovna prodávajícího.

6. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny, a to buď při předání zboží kupujícímu v místě dodání v případě platby na dobírku, nebo již vlastním uhrazením zboží platbou předem ve formě definované ve formách úhrady.

7. Vyplněním objednávky – návrhu smlouvy a nebo případným vyplněním osobních údajů na jakémkoliv jiném místě umístěném v internetovém obchodě www.saskyn.cz, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím, smlouvách a o jeho nákupech. Kupující má právo na vymazání nebo změnu ve struktuře osobních údajů, a to kdykoliv o to písemně požádá na info@saskyn.cz.

III. Dodací podmínky

1. Obvyklá lhůta pro doručení zboží na místo dodání specifikovaného v objednávce činí dva až sedm pracovních dní od doručení objednávky, u platby předem na účet prodávajícího lhůta začíná běžet dnem prokazatelného připsání na účet prodávajícího. V odůvodněných případech si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit o následující týden.

2. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškerého úsilí prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v bodu 1. těchto Dodacích podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se prodávající zavazuje neprodleně informovat kupujícího o změně termínu doručení zboží. V případě platby předem na účet prodávajícího má v tomto případě kupující právo na okamžité vrácení již uhrazené finanční částky.

3. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na místo dodání zboží uvedené v objednávce.

4. Dopravu na místo dodání zboží může prodávající zajistit s využitím služeb třetí osoby, vždy však za podmínek, které jsou součástí objednávky a na základě volby kupujícího učiněné v nákupním košíku a s odkazem na platné obchodní podmínky – sekce Platba a přeprava.

5. K zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad.

6. V případě objednání velkého množství zboží, které neodpovídá běžné potřebě může prodávající požadovat po kupujícím úhradu zálohy za dané zboží před jeho dodáním.

IV. Forma úhrady

1. Platba při osobním převzetí zboží - za zboží zaplatíte až v okamžiku osobního převzetí.

2. Platba při doručení Českou poštou, s.p., (dobírka) - za zboží zaplatíte v okamžiku převzetí zboží v místě dodání.

3. Platba předem na účet prodávajícího č. 2300656510/2010 (Česká republika) nebo 2000656519/8330 (Slovenská republika), jako variabilní symbol zadejte číslo Vaší objednávky, které obdržíte mailem po objednání zboží. Uhradit je nutné celou částku včetně poštovného dle Vaší objednávky. Objednané zboží bude expedováno ihned po připsání platby na účet prodávajícího.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem zveřejnění na stránkách internetového obchodu www.saskyn.cz.

2. Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku se zvláštním zřetelem k ustanovením týkajícím se uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.